Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MAX TRADING s.r.o.

1.                  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1               Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) společnosti MAX TRADING s.r.o., Podolská 103/126, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 25331922, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170503 („prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou („kupující“).

1.2               Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným obdobným způsobem samostatně, na vlastní účet a odpovědnost, se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení zisku. Uvede-li kupující ve své objednávce své identifikační číslo (IČO), bere tím na vědomí, že pro něj neplatí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách vztahující se jen na spotřebitele, zejména články 7, 8.2 a 8.3 těchto obchodních podmínek.

1.3               K uzavření kupní smlouvy dochází distančním způsobem včetně v prostředí internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese https://eshop.tarani.cz/ („webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“).

1.4               Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné individuálně písemně dohodnout při uzavírání kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5               Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6               Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.                  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1               V případě nákupu zboží distančním způsobem (zejména prostřednictvím webového rozhraní obchodu či na základě komunikace prostřednictvím telefonu nebo e-mailu) dochází k uzavření kupní smlouvy akceptací objednávky ze strany prodávajícího, přičemž za takovou akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu či telefonicky. V případě, že do 3 pracovních dnů nedojde k akceptaci příslušné objednávky zboží ze strany prodávajícího, platí, že kupující není dále objednávkou vázán.

2.2               Nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

2.3               Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu.

3.                  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1               Kupní cena za zboží je vůči kupujícímu, který je spotřebitelem, uváděna vždy včetně všech daní a poplatků.

3.2               Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby sjednanými v objednávce, resp. potvrzení objednávky, a to vždy v závislosti na aktuálních možnostech prodávajícího, typu a množství objednaného zboží. Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat zálohu na objednané zboží.

3.3               V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy; při prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit.

3.4               V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5               Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.                  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1               Přeprava zboží z uzavřené kupní smlouvy, pokud nedochází k převzetí zboží přímo v provozovně prodávajícího, je realizována způsobem, který si kupující zvolil v rámci procesu objednávky.

4.2               V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.3               Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.4               Není-li ujednán čas plnění, prodejce odevzdá zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 30 dní. Nepřevezme-li kupující produkt v tomto čase, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění, a to v obvyklé výši.

4.5               Má-li prodávající kupujícímu zboží odeslat, je kupujícímu odevzdáno v okamžiku, kdy ho kupujícímu nebo jím určené osobě předá přepravce. Určil-li však přepravce kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut, je zboží kupujícímu odevzdáno v okamžiku, kdy ho prodávající předá tomuto přepravci. Práva kupujícího vůči přepravci tím nejsou dotčena.

4.6               V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.7               V případě volby osobního odběru objednaného zboží je kupující povinen vyčkat vždy na doručení potvrzujícího e-mailu obsahujícího výzvu k převzetí zboží. Před odesláním takové výzvy nebude možné zboží vyzvednout. Zboží bude na odběrném místě k dispozici po dobu 7 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy k jeho vyzvednutí.

4.8               Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.9               Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky příslušného přepravce.

5.                  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

5.1               Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

5.2               Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady a zárukou za jakost upravuje reklamační řád prodávajícího.

6.                  NĚKTERÁ SPECIFIKA PRODEJE ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ OBCHODU

6.1               UŽIVATELSKÝ ÚČET

6.1.1         Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní („uživatelský účet“). Prostřednictvím svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Pro aktivaci uživatelského účtu je nutné vyplnit veškerá povinná pole registračního formuláře a vzít na vědomí Zásady ochrany osobních údajů.

6.1.2         Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za aktuální a správné.

6.1.3         Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

6.1.4         Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy:

(a)    kupující svůj uživatelský účet déle než čtyřicet osm (48) měsíců nevyužívá;

(b)    informace zadané kupujícím v rámci registrace jsou úmyslně nesprávné; či

(c)    kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6.1.5         Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6.2      Objednávka zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu

6.2.1          Kupující realizuje objednávky prostřednictvím svého uživatelského účtu.

6.2.2         V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. K realizaci nákupu je nezbytné vyplnit veškerá povinná pole objednávkového formuláře a při každém jednotlivém nákupu potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami a vzetí na vědomí podmínek zpracování osobních údajů uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů.

6.2.3         Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen v odůvodnitelných případech uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

6.2.4         Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, čímž není dotčeno ustanovení článku 6.2.16. těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6.2.5         Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, včetně způsobů doručení zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska . Doručování mimo toto území může být realizováno pouze na základě individuální dohody prodávajícího s kupujícím.

6.2.6         Pro objednání zboží vyplní/potvrdí kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

(a)    objednávaném zboží (objednávané zboží kupující vloží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

(b)    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

(c)    informace o nákladech spojených s dodáním zboží; a

(d)    těchto obchodních podmínkách a podmínkách pro zpracování osobních údajů uvedených Zásadách ochrany osobních údajů.

6.2.7         Před zasláním objednávky prodávajícímu webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

6.2.8         Kupující je před odesláním objednávky rovněž seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku a cenu za dopravu tohoto zboží.

6.2.9         Objednávku, resp. návrh na uzavření kupní smlouvy, odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

6.2.10     Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce („elektronická adresa kupujícího“), přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu článku 2.1 těchto obchodních podmínek.

6.2.11     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího před uzavřením kupní smlouvy o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6.2.12     Kupující má právo zrušit objednávku (měnit ji a opravovat), tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu článku 2.1 těchto obchodních podmínek.

6.2.13     Objednávku, která není se souhlasem prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

6.2.14     Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou.

6.2.15     Prodávající si vyhrazuje právo na veškeré změny zboží a cen v internetovém obchodu. Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě včetně zboží v akci či výprodeje platí pouze do vyprodání zásob či do ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž platí, že počet kusů produktů ve slevě nebo nabídka platnosti musí být na webové stránce vždy konkrétně uvedena.

6.2.16     Uzavřením kupní smlouvy kupující (ať již s registrací nebo bez registrace) souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: https://eshop.tarani.cz/obchodni-podminky/ a jsou též kupujícímu zasílány v příloze e-mailu současně s potvrzením přijetí (akceptace) objednávky ve smyslu článku 2.1 těchto obchodních podmínek.

6.2.17     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

6.2.18     Informace o realizovaných objednávkách a uzavřených kupních smlouvách jsou archivovány ve webovém rozhraní obchodu, a to po dobu nejméně pěti let od jejich uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. Tyto informace nejsou přístupné třetím stranám.

7.           ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM-SPOTŘEBITELEM

7.1               Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám či kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

7.2               Nejedná-li se o případ uvedený v článku 7.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze dle platných právních předpisů od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží kupujícím či jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je:

(a)    více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního kusu zboží;

(b)    zboží sestávající z několika položek nebo částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední položky nebo části zboží.

7.3               Odstoupení od kupní smlouvy dle článku 7.2 obchodních podmínek je kupující oprávněn učinit prostřednictvím jakéhokoli jednoznačného prohlášení učiněného vůči prodávajícímu (mimo jiné doručeného na adresu sídla, resp. provozovny prodávajícího, na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou ve formuláři či telefonicky na kontaktní linku prodávajícího). K dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačuje odeslání odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím uvedené lhůty. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující také využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

7.4               V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

7.5               V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.6               Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, že se zbožím zacházel jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, a snížení hodnoty zboží vzniklo v důsledku takového nakládání. Pokud prodávající zjistí, že došlo k opotřebení nebo poškození zboží z důvodů na straně kupujícího, má právo při odstoupení od smlouvy kupujícím vrátit peněžní prostředky dle článku 7.5 obchodních podmínek ponížené o částku odpovídající takovému snížení hodnoty zboží.

7.7               Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit také v případě kdy je prodávající v prodlení s předáním zboží k přepravě za účelem jeho doručení kupujícímu, přičemž svou povinnost předat zboží k přepravě nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené kupujícím. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit i bez dodatečné lhůty, a to v případě, kdy prodávající předat zboží odmítne, nebo kupující při uzavření kupní smlouvy prodávajícímu sdělí, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající v návaznosti na odstoupení kupujícího podle tohoto článku vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu všechna peněžitá plnění, která kupující podle kupní smlouvy uhradil.

7.8               Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.                  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1               Vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy tarani@tarani.cz nebo na čísle +420775272929. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.2               K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

8.3               Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.                  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1               Prodávající za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává osobní údaje kupujícího, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto údaje zahrnují zejména údaje, které kupující poskytne při uzavírání kupní smlouvy či které poskytne v rámci vzájemné komunikace s prodávajícím.

9.2               Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je součástí každé kupní smlouvy.

10.               ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1           Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem s vyloučením aplikace Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2           Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3           Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační řád.

10.4           Aktuální kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce.

10.5           Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 29. 5. 2023.


 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej společnosti MAX TRADING s.r.o. pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář se uplatní pouze pro kupujícího, který je spotřebitelem.

Oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů

Adresát: MAX TRADING s.r.o., Podolská 103/126, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 25331922, e-mail: tarani@tarani.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Číslo objednávky (volitelně):                                                                                                                               

Datum objednání (*) /datum obdržení (*):

                                                                                                                                                                              

Vaše údaje:

Jméno a příjmení:                                                                                                                                                 

Adresa:                                                                                                                                                                 

Telefon (volitelně):

                                                                                                                                                                              

Email (volitelně):                                                                                                                                                 

Číslo účtu (volitelně):

                                                                                                                                                                              

 

Datum:                                              

 

Podpis (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.